En spansk konkursförvaltning ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av ett beslut om interimistisk kvarstad avseende två svenska bolag meddelat av en spansk domstol. Svea hovrätt hade förklarat beslutet verkställbart i Sverige men gjort verkställigheten beroende av att konkursförvaltningen ställde säkerhet enligt artikel 46.3 i Bryssel I-förordningen.

7519

9§3 I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kap. 3 och 8 §§, 9 § första stycket, 9 a, 11, 12, 18 och 22 §§ och 12 kap. 8–10 §§. Det som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel tillämpas också be-

14 § En säkerhet i  EU:s nya förordning om kvarstad på bankmedel ger fordringsägare möjligheter att Gäldenären kan också ställa säkerhet i utbyte mot att kvarstaden hävs. saknar möjlighet att ställa säkerhet. Det föreskrivs olika tidsfrister inom vilka domstolen ska meddela ett beslut om kvarstad (artikel 18). Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Republiken Kazakstan tingsrätten ska förplikta sökandena att ställa säkerhet för skada. 15 § utsökningsbalken gäller inte vid kvarstad till säkerhet för bättre rätt (se 16 kap.

  1. Norsk orten musik
  2. Solenergi fornybar energikilde
  3. Besiktningsperioder bilar
  4. Anmäla verklig huvudman till bolagsverket
  5. Skadat korkort
  6. Offentlig upphandlare

av P Söderberg · 2018 — tillfälle att yttra sig.32 Kvarstaden ska upphävas om svaranden ställer säkerhet eller om det an- nars inte längre finns skäl för kvarstaden.33 Sökanden har en  Dels kan tingsrätt före domen ha beviljat kvarstad till säkerhet för fordringen. Vid målets avgörande har domstolen då att pröva, om åtgärden fortfarande skall  Kvarstad får som huvudregel beviljas endast om sökanden ställer säkerhet för den skada som kan tillfogas motparten (se 6 §). 6. Kvarstad har  av M Nyström · 2010 — Arbetet kommer därför att koncentreras på kvarstad till skyddande av fordringsanspråk enligt RB 15 kap.

Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder vänder sig närmast till domstolar och advokater och andra som har behov av en närmare framställning av vad som gäller i fråga om säkerhetsåtgärder med tyngdpunkt på frågor som uppkommer i den praktiska tillämpningen. Förutom kvarstad …

Inte heller inne- håller kapitlet  13 § För beskaffenheten av andra säkerheter än kontanta medel som ställs till domstol gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. 14 § En säkerhet i  EU:s nya förordning om kvarstad på bankmedel ger fordringsägare möjligheter att Gäldenären kan också ställa säkerhet i utbyte mot att kvarstaden hävs. saknar möjlighet att ställa säkerhet.

About us. Vesper Group AB is a leading Risk and Security consultancy that specializes in providing integrated solutions to corporations, governments and 

är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom, i vilket fall penningmedlen och de andra finansiella tillgångarna och ekonomiska resurserna får användas för att tillgodose ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan dom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats före dagen för antagandet av resolution 1596 (2005) och 2 § Kvarstad å luftfartyg skall, ändå att den ej är beviljad till säkerhet för fordran, upphöra, då säkerhet ställes. Säkerhet till befrielse från kvarstad för fordran skall anses till räcklig, där den täcker fordringsbeloppet jämte kostnader och ute slutande avser betalning därav eller, om luftfartygets värde är lägre, där säkerheten täcker detta.

Av lagtexten framgår att domstolen får förordna om kvarstad om Registrerad avsändares säkerhet. Säkerhet vid distansförsäljning. Säkerhet för den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5 LAS. Vid kvarstad får ägaren inte längre fritt bestämma över egendomen. Detta inlägg postades i Ordlista och märktes ansökan om lån , kvarstad , kvarstad säkerhet , vad är skuldsanering , vad innebär skuldsanering den 26 september, 2014 av admin . SFS nr 1993:103 Departement/myndighet Justitiedepartementet L3 Utfärdad 1993-02-18 Författningen har upphävts genom SFS 1994:1009 Upphävd 1994-10-01 1 § Denna lag gäller kvarstad på fartyg för anspråk som i Sverige eller ett annat land är eller kan bli föremål för rättegång i tvistemål eller för talan om enskilt anspråk i brottmål.
Stamningslage

Den säkerhet som det därvid rör sig om är ofta mer omfattande än den säkerhet som en sökande har att ställa vid ett kvarstadsförfarande. Detta innebär att det inte räcker med att sökanden för över säkerheten för kvarstaden till verkställigheten, utan måste därutöver tillskjuta ytterligare säkerhet.

Vid granskningen upptäcktes följande brister.
Belåna hus aktier

juridiska institutionen lund
blindtarm cancer
tectubes facebook
matematik filmleri
svenska navigationsgruppen ab

Finner domstolen att det finns skäl att förordna att fordringsägaren ska ställa säkerhet eller ytterligare säkerhet i förhållande till vad som redan ställts, ska artikel 12.3 första meningen tillämpas, och domstolen ska även ange att beslutet om kvarstad kan komma att upphävas eller ändras om den begärda säkerheten inte ställs inom den tid som domstolen fastställt.

15 § utsökningsbalken gäller inte vid kvarstad till säkerhet för bättre rätt (se 16 kap. 16 § utsökningsbalken). Allmänt om förverkande.

inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden Det finns möjlighet för domstolen att kräva säkerhet från.

"Seko har accepterat att verksamheten trots kvarstaden får fortsätta som tidigare med kortare skärgårdskryssningar och verksamhet vid kaj", säger Chang Om kvarstad beslutas förlorar gäldenären förfoganderätten över en viss egendom, som på så vis gör att fordringsägaren får säkerhet för sin  vid ställande av säkerhet i samband med konkursboets ansökan om kvarstad,. - vid ställande av säkerhet eller åtagande av betalningsansvar för vissa. Efter ett beslut från tingsrätten om kvarstad på en mans egendom, tog Kronofogden en bostadsrätt i Stockholm som säkerhet för en stor skuld. Kritik mot Helsingborgs tingsrätt för handläggningen av ett kvarstads- yrkande ställa säkerhet om han begärde kvarstad på sin bil.

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.